Melkveehouders

 Aanbod Nederland

Triple Dairy is er voor de Nederlandse melkveehouder. De Nederlandse melkveehouderij is al van topniveau, en nog wordt er voortdurend nieuwe kennis ontwikkeld wat leidt tot innovaties voor de sector. Dat is maar goed ook, want er wordt ongelofelijk veel gevraagd van een melkveehouder. Hij en zijn bedrijf zijn voortdurend in ontwikkeling. Niet alleen vraagt een bedrijf om continue optimalisatie, ook stelt de omgeving steeds nieuwe eisen aan de bedrijfsvoering.

Toegang verschaffen tot die nieuwe kennis, zodat die toepasbaar is op het boerenerf, dat is waar Triple Dairy voor gaat. Cursussen die de melkveehouder een eindje verder op weg helpen. Waar de inhoud van de cursus gericht is op de toekomst. Want de melkveehouders in Nederland willen zich best verder te ontwikkelen, maar moeten dan wel weten hoe!

Cursussen en trainingen worden op Dairy Campus en Aeres Farms. Alternatieven zijn ook mogelijk. 

Masterclass 2030

De Masterclass 2030 is een strategische managementcursus voor de ondernemende melkveehouder. Naast “nieuwe” vakinhoudelijke kennis over de actuele thema’s in de melkveehouderij, ligt de focus op de strategische keuzes voor de langere termijn en de algehele bedrijfsvoering. De nieuwe kennis en inzichten gegenereerd uit onderzoek en praktijk, vertalen wij naar toepasbare acties op het boerenerf. Het belangrijk dat de kennis relevant is voor de individuele melkveehouder, dat het toepasbaar is op zijn eigen bedrijf zodat hij er concreet iets mee kan en gaat doen. Kennis is immers niets waard als je er niets mee doet!

Ondernemerschap staat voorop. Alle opgedane kennis moet leiden tot een persoonlijk plan met een concrete actieplanning passend binnen de huidige en verwachte randvoorwaarden in de Nederlandse melkveehouderij richting 2030.

Werkwijze

De cursus begint met een intake om over en weer verwachtingen over de cursus te bespreken. Vervolgens wordt online de leerstof en kennis aangeboden gecombineerd met praktijkopdrachten. Tijdens 5 plenaire dagen wordt thematisch nader ingegaan op deze leerstof, worden visie en strategie besproken en vertaald naar de eigen situatie van eenieder. Gedurende de gehele cursusperiode van 8-10 weken werkt de cursist aan een strategisch en samenhangend pakket aan keuzes  voor zijn eigen bedrijf met concrete actieplanning. Voor een preview naar de online leeromgeving kun je kijken op Groen Kennisnet.

Data en kosten

De kosten van Masterclass 2030 zijn € 1.595,- excl BTW. Inbegrepen in deze kosten zijn de 5 plenaire dagen incl. lunch en koffie/thee. Daarnaast heb je gedurende de gehele cursusperiode toegang tot het online leerplatform op Groen Kennisnet. Ook staat een coach steeds tot je beschikking om je verder op weg te helpen.

De data van de Masterclass worden bekend gemaakt zodra beperkingen ten gevolge van de huidige Corona-lockdown worden opgeheven!

“Masterclass 2030 is een cursus waar je echt wat aan hebt.”

De cursus krijgt een 8,1 als gemiddelde beoordeling!

“Door deelname aan de Masterclass zijn alle facetten van mijn bedrijf weer eens goed belicht en heb ik weer een goed overzicht.”

“Veel meer boeren zouden moeten investeren in zichzelf en hun bedrijf door deelname aan deze cursus.”

Deelnemers van de pilot Masterclass 2030

Managementtrainingen

Waar de deelnemer in de Masterclass 2030 op strategisch niveau opereert met de hoofdvraag “Doe ik de juiste dingen?” gaan de 5 Managementtrainingen juist over de vraag “Doe ik de dingen juist?”. Deze 5 trainingen zijn los van elkaar te volgen, maar er is een onderlinge samenhang en een relatie met de Masterclass 2030.

Elke Managementtraining heeft een doorlooptijd van 4 weken en bestaat uit twee dagdelen fysieke bijeenkomst en een afsluitende digitale bijeenkomst (via Teams) met collega-melkveehouders en experts. Gedurende twee maanden krijgt de cursist toegang tot een digitaal leerplatform met informatie en gerichte opdrachten.

Van iedere Managementtraining wordt eerst een pilot gegeven. Je kunt hiervan profiteren  door als eerste deel te nemen tegen een gereduceerd tarief! 

Werkwijze

De cursus is opgebouwd uit voorbereidingen, de bijeenkomsten zelf en opdrachten na afloop.

Het online leren biedt flexibiliteit aan de cursist en keuzevrijheid in welke deelonderwerpen hij zich verder verdiept. Het zorgt er bovendien voor dat er tijdens de plenaire dagen maximaal tijd is voor discussie en interactie. Zodat de cursist zijn eigen plan compleet kan maken.

Een coach begeleidt het leertraject en kijkt mee in het opstellen van het actieplan.

Op de 2 cursusdagen bespreken de expert en de cursist de actuele kennis en hoe deze kennis toegepast kan worden. De programmaleider en de coach zijn gericht op het concretiseren van doelen, maatregelen en acties. Er worden hulpmiddelen en werkvormen gebruikt om het proces prettig en resultaatgericht te laten verlopen.

Data en kosten

De kosten voor een 2-daagse managementtraining is € 675.

Data zullen later bekend gemaakt worden zodra de beperkingen ten gevolge van Corona worden opgeheven.

Nieuw Nederlands Weiden

Nieuw Nederlands Weiden is een overzichtelijk systeem van weiden waarmee vers gras maximaal omgezet wordt naar melk tegen lage kosten. Deelnemers bereiden zich online voor op basis van video’s en presentaties over Nieuw Nederlands Weiden en maken met behulp van een rekentool een concept maaiplatform en een weideplatform met percelen. Op de eerste dag wordt o.l.v. Bert Philipsen ieders eigen oplossing ontworpen in relatie tot bijvoeren, arbeid, bemesting, hittestress en neerslag. Deelnemers kunnen dat daarna thuis nader uitwerken en op de tweede dag de definitieve keuzes maken en concrete acties voorbereiden. Bekijk hier de preview op de online leeromgeving op Groen Kennisnet.

Optimaliseren Voerefficiëntie

Voerefficiëntie is een van de meest belangrijke indicatoren voor een melkveehouder. Is deze lager dan 1,4 dan is verbetering zeer gewenst.

De deelnemer aan deze cursus leert online op het leerplatform over de factoren die de voerefficiëntie beïnvloeden en voert ter voorbereiding op dag 1 opdrachten uit. Hij levert bedrijfsgegevens aan die in een vergelijkend overzicht gezet worden zodat deze onderling vergeleken kunnen worden. Op de eerste fysieke bijeenkomst wordt o.l.v. een specialist geadviseerd welke verbetering mogelijk is en op welke manier. De cursist maakt die dag zijn eigen verbeterplan. Tijdens de tweede cursusdag worden de thuisopdrachten besproken en de laatste twijfels en onzekerheden weggenomen. Dat resulteert in een kant en klaar plan van aanpak om de voerefficiëntie te optimaliseren.

Verminderen van Broeikasgassen

We kennen allemaal de reductiedoelstellingen die men in Nederland voor de melkveehouderijsector voor ogen heeft. Er moet worden bijgedragen aan de reductie van broeikasgassen zoals Methaan en CO2. Wat betekenen ze voor jouw bedrijf? Welke maatregelen kunnen je nemen, is er laaghangend fruit? Sta je voor ingrijpendere veranderingen?

De deelnemer aan deze cursus leert online op het leerplatform over de broeikasgassen en hoe die te beïnvloeden en voert ter voorbereiding op dag 1 opdrachten uit. Met enkele vragen en opdrachten worden de doelen van de cursisten concreet en op dag 1 worden die samen met de deelnemers en expert in oplossingsrichtingen besproken. Vanuit de branche en het onderzoek worden diverse actuele oplossingen gepresenteerd. Op dag 2 worden keuzes gemaakt en praktische vervolgstappen voorbereid voor op het eigen melkveebedrijf.

 

Regisseur worden van je eigen bedrijf

Meer informatie volgt. (meer sturen op KPI’s, strakkere aansturing van leveranciers, benutten premies etc.)

Je voordeel doen met de Kringloopwijzer

Online nemen cursisten kennis tot zich over de Kringloopwijzer. Je uploadt voor aanvang van dag 1 de samenvatting van hun KLW zodat daarvan een vergelijkend overzicht kan worden  gepresenteerd en besproken op dag 1. Vervolgens leer je hoe je de invulling van de KLW beter kunt interpreteren, bespreken en verbeteren (o.a. door de eigen berekening te vergelijken met forfaitaire getallen). Na cursusdag 1 vul je zelf thuis in een testomgeving de KLW in en maak je je eigen berekeningen. Op cursusdag 2 worden de vragen en dilemma’s nogmaals besproken, zodat de cursisten daarna de goed KLW begrijpen en weten hoe ze er bedrijfsmatig hun voordeel mee kunnen doen door het verbeteren van bepaalde kengetallen.  

 

Coaching & advies

Kennis is belangrijk, maar hoe leidt die kennis tot verandering op jouw bedrijf? Hoe kom je tot een gedegen plan en ga je dat vervolgens succesvol implementeren? Triple Dairy geeft naast cursussen en trainingen ook coaching en advies aan melkveehouders, individueel of aan groepen.

Voor meer informatie maken we graag een afspraak!

Training internationaal

Nederland staat wereldwijd bekend als koploper in de melkveehouderij. We hebben een lange geschiedenis in de melkveehouderij, in de fokkerij, in de zuivel. Overal in de wereld waar men koeien melkt, is wel een link te vinden met de Nederlandse sector.

In opkomende landen, maar ook in de landen om ons heen, moeten nog stappen gemaakt worden. Stappen in dierwelzijn, in melkkwaliteit, in het inkomen van de boeren. Daar is kennis voor nodig. Nederland heeft die kennis, onze melkveehouders zelf, maar ook onze kennisinstellingen. Bij Wageningen University & Research wordt veel onderzoek gedaan wat leidt tot innovaties .

Die Nederlandse kennis en ervaring is essentieel in de ontwikkeling van de melkveehouderij wereldwijd. Triple Dairy verzorgt daarom trainingen voor melkveehouders uit de hele wereld. In Nederland op Dairy Campus en Aeres Farms, maar ook in het land waar de boeren zelf vandaan komen. In Bangladesh, in Ghana, in Ethiopië, in Vietnam, het maakt niet uit.

Triple Dairy geeft trainingen voor melkveehouders op het gebied van o.a. diergezondheid, fokkerij, huisvesting, voeding, melkkwaliteit, farm management, ruwvoerproductie. Alles met een duidelijk perspectief voor de situatie op zijn eigen bedrijf. Daarbij maakt Triple Dairy desgewenst gebruik van moderne en digitale leermethoden. Onze trainers hebben veel internationale ervaring en kennen dus de situatie in het buitenland.

Binnenkort meer over het trainingsaanbod. Er worden ook altijd trainingen op maat gegeven!